...

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez administratora strony www.mamaplecie.pl danych osobowych Klientów, przysługujące im prawa jak też obowiązki administratora danych. Stosowane środki techniczne i rozwiązania organizacyjne mają na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieuprawnionych.
 
Administratorem danych jest PAT&CODE Patrycja Brzozowska, Łozowo 83, 16-200 Dąbrowa Białostocka, działająca pod numerem NIP 5451820512, REGON 383132006.
 

Cel przetwarzania danych

PAT&CODE Patrycja Brzozowska przetwarza dane osobowe użytkowników strony celem prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu internetowego poprzez serwis www.mamaplecie.pl
Dane są potrzebne w szczególności do:

 1. Zarejestrowania się na stronie
 2. Zawarcia umowy
 3. Dokonania wzajemnych rozliczeń
 4. Dostarczenia zamówionego przez Klienta produktu
 5. Korzystania przez Klienta z wszelkich przysługujących uprawnień konsumenckich
  (odstąpienie od umowy, reklamacja).
 6. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach
  oraz promocjach wówczas przetwarzanie danych następuje celem przesłania
  informacji handlowych dotyczących aktualnych promocji bądź wyprzedaży.
   

Rodzaj przetwarzanych danych

PAT&CODE Patrycja Brzozowska przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do korzystania ze strony i zmawiania produktów. Są to:

 1. Imię i nazwisko
 2. Adres e-mail
 3. Adres dostawy
 4. Numer telefonu
 5. NIP (w przypadku zgłoszonego żądania wystawienia faktury)

W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Klienta wskazanym jest podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.
 

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe przetwarzane są za zgodą Klienta, wyrażoną w chwili rejestracji na stronie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej transakcji.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Brak zgody na powyższe uniemożliwia zarejestrowanie się na stronie oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu.W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientom przysługują następujące prawa:

 1. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgody bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego celu przetwarzania tj. wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych czy też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie przez Klienta zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Klienta zostanie sunięte z strony, a jego dane nie będą przetwarzane. Wycofanie zgody nie ma wpływu na dokonane już czynności.
 2. W każdej chwili istnieje możliwość żądania usunięcia danych bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie ma wpływu na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że nastąpi usunięcie konta Klienta ze strony, a jego dane nie będą przetwarzane.
 3. W każdej chwili istnieje możliwość wyrażenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych Klienta zarówno w całości jak i we wskazanym celu. Sprzeciw nie ma wpływu na dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu oznacza, że nastąpi usunięcie konta Klienta ze strony, a jego dane nie będą przetwarzane.
 4. Klient może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych przez określony czas bądź w określonym zakresie. Decyzja taka zostanie przez Administratora uwzględniona. Żądanie to nie ma wpływu na dotychczas dokonane czynności.
 5. Klient może zażądać poprawy bądź sprostowania podanych danych osobowych. Może to również zrobić samodzielnie.
 6. Istnieje możliwość żądania przekazania posiadanych danych Klienta do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się na jeden z możliwych podając niezbędne dane podmiotu, do którego należy przekazać dane oraz ich zakres, tj. które dane winny zostać przekazane. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej.
 7. W każdej chwili można zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.
 8. Klient będzie informowany o podjętych działaniach nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z wyżej wskazanych żądań.
   

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowywane są do chwili usunięcia konta Klienta ze strony. Usunięcie konta może nastąpić na żądanie, ale również w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych bądź zażądania ich usunięcia.


W systemie pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Klienta transakcjach, których przechowywanie związane jest z przysługującymi roszczeniami tj. z tytułu rękojmi, a także w związku z obowiązującymi przepisami prawa. 
 

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać w dowolny, wybrany sposób:

 1. Poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.mamaplecie.pl
 2. Listownie na adres: Łozowo 83, 16-200 Dąbrowa Białostocka
 3. Pocztę elektroniczną na adres: kontakt@mamaplecie.pl
   

Powierzenie przetwarzania danych

PAT&CODE Patrycja Brzozowska może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym w zakresie niezbędnym dla realizacji zawartej umowy, tj. celem przygotowania zamówionego produktu oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych.
Dane osobowe Klientów, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności  nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.
Dane osobowe Klientów nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Pliki cookies

Strona internetowa używa plików „cookies”. „Cookies” są małymi plikami umożliwiającymi używanym urządzeniom przeglądania sieci Internet (chodzi o komputer, smartfon, itd.) jak też zapamiętywanie informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych oraz celem dostosowania strony do indywidualnych potrzeb Klienta. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia pozostaną w pierwotnej formie, bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może spowodować ograniczenie funkcjonalność strony.
 

Plugin Facebooka i Instagrama

Strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook oraz Instagram. Plugin Facebooka na stronie jest oznaczony logo Facebook, natomiast plugin Instagrama oznaczony jest logo Instagrama. Plugin bezpośrednio łączy Klienta z profilem na wybranym serwerze. Facebook i Instagram może wówczas uzyskać informacje, że strona www.mamaplecie.pl została odwiedzona z adresu IP Klienta. Zarówno Facebook jak i Instagram nie przekazują
administratorowi informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez w/w portale nie są zatem znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook bądź Instagram należy bezpośrednio kontaktować się z Facebookiem lub Instagramem lub zapoznać się z polityką prywatności wybranego portalu.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.